Závěrečné shrnutí projektu - publicita KAP I, KAP II


31. 07. 2021

Závěrečné shrnutí projektu - publicita KAP I, KAP II

JAK jsme po KAPkách realizovali KAP plujíc na moři rozvoje vzdělávání

Tento článek shrnuje základní informace na podporu publicity aktivit KAP s důrazem na řešení realizace KAP II v rámci nouzového režimu způsobeného pandemií COVID 19.  Níže se dočtete o základních informacích k realizaci KAP a nutnosti zvolit alternativní postupy při realizaci KAP II v rámci naplňování Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289Část I. Kam kape      KAP v  Praze?

Úvod 

Nejen v oblasti vzdělávání a projektů vládnou zkratky a my se v nich orientujeme někdy zdatněji, někdy méně zkušeně a děláme pomyslná tempa a někdy raději vylezeme na břeh. KAP a  iKAP   to jsou takové kapitánské manuály. Jde o Krajský akční plán a Implementaci Krajského akčního plánu.

Od roku 2014 kotví KAP a iKAP v přístavišti OP VVV (Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání) a ovlivňují způsob řízení škol, kvalitu, vedou k zavádění priorit vzdělávací politiky MŠMT (Ministerstvo  školství mládeže  a tělovýchovy), jako kapitánský můstek. Jsou dána pravidla pro všechna plavidla čtrnácti krajů. Mají své kapitány, námořníky, plavčíky i cestující …   že by žáci, děti a jejich rodiče?

Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje tvorbu a realizaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Co ale tato úvodní věta Krajského akčního plánu znamená v Praze? Po úspěšně realizované fázi      KAP I, jsme v rámci omezených pandemických možností realizovali také KAP II. Co se povedlo se můžete dočíst na      webovém portálu (www.kap-praha.cz)     

V současnosti je aktivně připravován projekt KAP III, který bude v kraji nadále pomáhat naplňovat strategie rozvoje vzdělávací soustavy napříč stupni vzdělávání.

Realizace          

 V prvních letech 2017-2019 to byla pěkná plavba. Pluli jsme, plánovali trasu a vybírali správná zastavení – volili priority, realizovali. Vodní plochy byly jasně vymezené Obecnými prioritami:

 A1 – Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 A2 – Podpora polytechnického vzdělávání

A3 – Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

A4 – Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ) a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

A5 – Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje             

A6 – Obecná priorita A6 – Inkluze

A7 – Nepovinná témata

A8 – Podpora informovanosti odborné veřejnosti

Následně byly zahájeny i přípravy na  KAP II a jeho následná realizaci v letech 2019 - 2021    

1. Aktivity KAP II       

Zamořené vody covidem znamenaly absolutní přehodnocení dosavadních plánů, očista nejen  desinfekcí až na  dřeň  toho,  co a  jak popluje  dál a co jen zakotví do přístavu, co se potopí nebo ochrání třeba v ponorce a kdo  pojede na vlně: Čeho? Nových metod, organizace řízení alá skok  z vysokého prkna  rovnou do distanční  výuky, rotačního  vyučování a  vládních nařízení.KAP bude pokračovat zatímco   ze břehu vyhlíží Jan Ámos Komenský z nově budovaného  či spíše  rozšířeného  a  modernizovaného  původního Operačního programu s již založenými základy (OP JAK https://opvvv.msmt.cz/2021-plus)

Pro dlouhodobou udržitelnost muselo dojít především ke změně forem realizace u všech realizovatelných aktivit. V nouzovém stavu bylo třeba podpořit školy a všechny do vzdělávání zapojené aktéry, především při realizaci distanční výuky i při  zavádění vládou daných režimových opatření.

Realizační tým KAP ve spolupráci se školami hledal řešení, jakou formou zaštítit plánované plnění dílčích cílů KAP. Vznikl koncept takzvaných „podpůrných balíčků“, které umožnily školám plánované aktivity přenést do on-line prostoru a realizovat je distanční formou.

Podpora směřovala například:

  • na mimoškolní aktivity zaměřené na problematiku podnikavosti k iniciativě a kreativitě a podporující formou studentských akcí  síťování škol a spolupráci studentů z různých typů škol
  • k podpoře studentů při prezentaci školních projektových aktivit zaměřených na podnikavost iniciativu a kreativitu
  • směřováno bylo i na společné aktivity žáků a studentů nebo pedagogických pracovníků v oblasti spolupráce ZŠ, SŠ a VOŠ s VŠ
  • do oblasti polytechnického vzdělávání
  • na školní projektové aktivity zaměřené na matematickou a přírodovědnou gramotnost
  • do aktivit v oblasti kariérového poradenství ve spolupráci s VŠ
  • na zásadní oblast celoživotního učení cílila realizace workshopů pro pedagogické pracovníky vyučující v centrech celoživotního učení, včetně vzdělávání seniorů, občanské vzdělávání – environmentální vzdělávání, finanční gramotnost, digitální gramotnost, výuku cizích jazyků, výchovu ke zdraví, právní gramotnost a další…
  • výuka zaměřená na vzdělávání cizinců

Školy i veřejnost byly komplexně informovány o zřízení “COVID rozcestníku” na webu https://skoly.praha.eu/.  Byly sdíleny aktuální informace ohledně mimořádné situace. Web fungoval také jako zásobník a inspiromat      pro vzdělávání formální či neformální. Tento nástroj byl po dobu trvání nouzového stavu aktualizován a zdokonalován. V průběhu svého fungování prokázal svůj přínos pro školy i pro      běžnou      praxi a zůstal tedy jako podpůrný nástroj vzdělávání zachován i po skončení nouzového stavu. https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Rozcestnik-inspirace-pro-pedagogy.    

V Rozcestníku  můžete  stále najít weby se vzdělávacím obsahem a procvičováním, převážně pro jeden i více předmětů, komunikační a sdílecí platformy a jejich užití; systematická podpora talentu a nadání; podpora vzdělávání uměleckých předmětů v ZUŠ; komplexní podpora pro on-line učení; inspirace pro on-line učení ze zahraničí; zajímavé tipy na volnočasové aktivity; řízení a organizace školy, projektové řízení; testování a příprava ke zkouškám; poradenské a krizové služby; inspirace pro rodiny, doučování; podpora společného vzdělávání, dětí s OMJ, cizinců; a řada dalších.

Alternativní forma podpory týkající se tzv. PROGRAMU COVID a tzv. „Nouzových balíčků“ pak v rámci realizace KAP II pomohla naplnit především dílčí cíle A.1.1; A.1.2; A1.3; A.1.4; A.2.1. A.4.2; A.4.3; A.5.1; A.5.2. Dále pak jím bylo naplněno kritérium dílčího cíle A7.3, které se týkalo zajištění podpory pro výuku žáků a studentů při distanční výuce nejméně v 60 % škol.

Učitele i další pedagogické pracovníky  jsme podpořili nabídkou vzdělávání pro pedagogy  formou on line a  to v souladu s naplánovanými  intervencemi KAP. Cílena byla jak na metody distanční výuky a užití nástrojů on-line vzdělávání, tak na rozšíření nabídky klasického DVPP.

Jako příklad dobré praxe mohou sloužit projektové dny podpořené odborem SML MHMP a realizované v souladu s naplňováním aktivit KAP. Jejich účelem je podporovat spolupráci středních škol a základních škol, podpořit zájem žáků základních škol o odborné vzdělávání, důraz je kladen na faktické odborné činnosti, které střední škola zorganizuje pro potenciální uchazeče, žáky základní škol.

Aktivity I-KAP

Projekt I-KAP II přináší na jednotlivé školy řadu multimediálních tříd a to v rámci aktivity Center interaktivní výuky (CIV). Záměrem realizace tohoto projektu je podpora oborového i mezioborového kontaktu pedagogických pracovníků středního i základního školství s cílem maximální měrou využít potenciálu CIV pro výuku.

Součástí projektu jsou také tzv. polytechnická hnízda. Záměrem projektu je vybudovat dílny na SŠ pro realizaci polytechnického vzdělávání žáků ZŠ. Hlavním motivem k realizaci tohoto projektu je absence dílen na ZŠ. Na ZŠ také není k dispozici dostatečný počet aprobovaných učitelů pro výuku dílen, nejsou k dispozici kvalitní a moderní učebnice, včetně pracovních listů. Projekt polytechnických hnízd by zefektivnil procesy využívání spotřebního materiálu, údržby a opravy nástrojů a zařízení. Tento tah pro zkvalitnění polytechnického vzdělávání v hlavním městě Praze je strategicky výhodný už také proto, že ZŠ se tak mohou lépe vyrovnat s vyšší populační vlnou a opatřeními vyplývajícími z inkluzivního vzdělávání.

Polytechnické hnízdo - moderně vybavená třída, která umožňuje realizaci normovaných výukových jednotek polytechnické výchovy, robotiky a mechatroniky. Každá třída disponuje totožným základním vybavením. Všechny třídy umožňují srovnatelnou realizaci jednotného programu pro základní školy, stejně jako umožňují realizaci dalších aktivit (nadstavbové kroužky atp.)

Vzdělávání, zaměřené na zvládnutí nového technického vybavení, bude poskytnuto, mimo jiné zástupcům všech provozovatelů CIV. Na každé škole bude zároveň vybrán a proškolen interní lektor, který se bude implementaci těchto moderních výukových nástrojů do pedagogické praxe dlouhodobě věnovat. Školení budou absolvovat rovněž pracovníci, kteří se budou dále věnovat výuce robotiky a mechatroniky s využitím programovatelných robotických stavebnic.

Spoluprací s projektem I-KAP byly primárně naplňovány dílčí cíle A.2.3; A.3.3 s přesahem do mnoha dalších investičních a edukačních aktivit a to především v oblastech podpory odborného a polytechnického vzdělávání.