Zahájení činnosti Centra kariérového poradenství, Gymnázium Na Zatlance


Dne 9. 5. 2018 byla na Gymnáziu Na Zatlance oficiálně zahájena činnost Centra kariérového poradenství. Gymnázium Na Zatlance je nejen v posledních letech průkopníkem nových vzdělávacích trendů, ale také je to škola, která rozvíjí metody vzdělávání vedoucího k rozvoji kritického myšlení a cíleného rozvoje vzdělávacího systému. Otevření Centra kariérového poradenství je v tomto ohledu dalším krokem, kterým škola zvyšuje úroveň služeb pro své žáky a koncepčně rozvíjí systém poradenských služeb ve vzdělávání a volbě povolání.

Centrum kariérového poradenství na Gymnáziu Na Zatlance bude kromě poskytování individuálních konzultací vlastním žákům spolupracovat s řadou dalších škol v rámci hl. m. Prahy i v rámci České republiky ve snaze budovat síť kariérového poradenství a sdílení zkušeností v této oblasti. Centrum bude dále pořádat exkurze, pracovní veletrhy, spolupracovat s vysokými školami a zaměstnavateli v kraji, ale také nabízet školení v rámci kariérového poradenství dalším středním a základním školám, a to v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podpora této činnosti má přímou vazbu na naplňování dílčího cíle A4.1 Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze. Tento cíl se týká systémové podpory kariérového poradenství na školách. Gymnázium Na Zatlance je v tomto ohledu jednou z pilotních škol, kde je tento koncept realizován.

Význam a prestiž započetí tohoto projektu byly patrné i při samotném slavnostním otevření, kterého se zúčastnili mimo jiné náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., radní pro oblast školství Ing. Mgr. Irena Ropková, ředitelka Odboru školství a mládeže Mgr. Lenka Němcová, odborná garantka KAP Praha Ing. Mgr. Marcela Mertinová a řada ředitelů pražských škol. Úvodním setkáním provázela ředitelka Gymnázia Na Zatlance Mgr. Jitka Kmentová, která taktéž zajistila program v podobě velmi zdařilého hudebního vystoupení žáků školy.

Fotodokumentace: