Vzdělávám budujeme mezigenerační vztahy


23. 11. 2019

Vzdělávám budujeme mezigenerační vztahy

Budování mezigeneračních vztahů formou celoživotního učení je je důležitou složku osobního rozvoje. Hlavním přínosem je prohlubování vědomostí, rozšiřování dovedností a postojů (hodnotovou orientaci posluchače, jeho přesvědčení, zájmy). 

VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky se dlouhodobě zařazuje mezi instituce, které se snaží budovat mezigenerační vztahy mezi žáky/studenty a seniory a současně využívat zkušenosti a dovednosti svých pedagogických pracovníků. Často tyto aktivity podněcuje zájem seniorů o aktivní trávení volného času a seberealizaci. Mezi kurzy, které byly realizovány lze uvést Kresba pro seniory, Kresba, malba a grafika pro seniory a Vybrané kapitoly dějin umění pro seniory, vice na:

https://www.ssemi.cz/akademie-pro-seniory/

Pořádání workshopů a vzdělávacích akcí pro seniory v oblasti celoživotního vzdělávání bylo uskutečněno v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hlavním městě Praze v rámci naplňování kritéria dílčího cíle A5.1 v rámci intervence „Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje“. Podporu zajišťuje Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.