Úspěšně realizované projekty a aktivity v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity zveřejňované na webových stránkách KAP


V rámci naplňování dílčího cíle A1.1 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP) s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289, se záměrem podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity, byly na webových stránkách KAP (www.kap-praha.cz) publikovány následující články:

Název článku Dílčí cíl Kritérium
Na Didacta 2018 jsme vyrazili inspirovat se novinkami pro naše PH A1.2 Zajistit stáže pro pedagogické pracovníky alespoň pro 8 škol (v průměru pro 3 pedagogické pracovníky), a to v časové dotaci 30 hodin na osobu.
Spolupráce školy se zaměstnavateli na Dni firem A1.3 Alespoň u 5 SŠ nebo VOŠ bude zahájena spolupráce při výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity s VŠ nebo zaměstnavateli. Aktivita bude prezentována jako příklad dobré praxe na webovém portálu KAP.
Odborná stáž žáků Akademie řemesel ve Švýcarsku A1.2 Podpořit alespoň 3 SŠ nebo VOŠ, které naváží partnerství se zahraniční školou, a to v oblasti výměnných pobytů žáků a stínové výuky pedagogických pracovníků. Takto započatý projekt bude prezentován jako příklad dobré praxe.
Portál podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ A1.3 V rámci realizace projektu na podporu podnikání a inovací „Portál podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ“ zajistit vzájemnou propagaci projektových aktivit v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1891 ze dne 15. 8. 2017 A1.2 Odbor školství a mládeže MHMP vypíše grantové schéma pro školy na podporu vlastních projektových aktivit škol, jehož cílem je zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří povedou realizaci projektů mezinárodní spolupráce. Tyto školy budou ostatním předkládány jako příklady dobré praxe.
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY navázala partnerství s firmou Eldes, UAB z Litvy A1.2 Podpořit alespoň 3 SŠ nebo VOŠ, které naváží partnerství se zahraniční školou, a to v oblasti výměnných pobytů žáků a stínové výuky pedagogických pracovníků. Takto započatý projekt bude prezentován jako příklad dobré praxe.


V průběhu roku 2019 se budou na webu KAP postupně objevovat i další články o realizovaných aktivitách. Mezi významné události v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity patří například Veletrh fiktivních firem. 25. ročník mezinárodního veletrhu fiktivních firem se uskuteční ve dnech 20. - 22. března 2019 na Výstavišti Holešovice Praha. Veletrh pořádá FF Antre, s. r. o. z OA Heroldovy Sady, Praha 10.