Spolupráce VOŠIS a SŠEMI s Vysokou školou kreativní komunikace a FEL ČVUT v oblasti náborových strategií


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) navázala v červnu 2018  spolupráci v oblasti náborových strategií s Vysokou školou kreativní komunikace a FEL ČVUT.

Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) je soukromá vysoká škola připravující na profesní dráhu ve všech oblastech kreativního průmyslu. Studijní programy VŠKK Kreativní marketing a komunikace (On-line marketing, Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu), Literární tvorba (Kreativní psaní) a Vizuální tvorba (Fotografie a audiovize, Animace a vizuální efekty, Grafický a mediální design) jsou napojeny na praktický provoz reklamních agentur, grafických studií, vydavatelských firem a mediálních institucí. Už během studia studenti pracují na reálných zakázkách.

Fakulta elektrotechnická ČVUT je prestižním českým vysokoškolským pracovištěm s 6000 studenty, se 730 zaměstnanci a s ročním rozpočtem přesahujícím 500 milionů Kč. V současnosti uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy Elektrotechnika a informatika v jazyce českém a anglickém a ve formě prezenční a kombinované. Bakalářský studijní program je tříletý (první rok společný, navazují 4 obory) a absolventi získávají titul Bc. Magisterský studijní program je dvouletý nebo tříletý (7 oborů) a absolventi získávají titul Ing. Doktorský studijní program je tříletý (15 oborů) a absolventi získávají titul Ph.D. Tyto moderně koncipované programy postupně vytlačují tradiční nestrukturované programy.

Pedagogičtí pracovníci VOŠIS a SŠEMI absolvovali 2 náročné workshopy, ve kterých byli seznámeni a poučeni s problematikou náborových strategií, koordinací a propagací vzdělávání v návaznosti na potřeby trhu práce v jednotlivých regionech se zaměřením na region hl. m. Prahy.

Učitelé byli seznámeni s využitím masívních on-line otevřených kurzů (MOOC kurzy) a otevřených digitálních zdrojů ( OZD).

Tato aktivita byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle A4.3 intervence Rozvoj kariérového poradenství Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.