SEMINÁŘ PRO KARIÉROVÉ PORADCE „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a spolupráce s vysokými školami jako potenciálními zaměstnavateli žáků“


Seminář „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a spolupráce s vysokými školami jako potenciálními zaměstnavateli žáků“ se konal dne 16. 11. 2018 v Gymnázium Na Zatlance. Přínosem setkání bylo především navázání spolupráce výchovných poradců pražských gymnázií a vzájemné sdílení zkušeností v oblasti spolupráce s  vysokými školami a zaměstnavateli a také sdílení důležitých odkazů zaměřených na rozvoj osobnosti středoškolských studentů.

Zajímavé bylo vystoupení odborníka na kariérové poradenství RNDr. Petra Pokorného, pracovníka NÚV. Zaměřil se na práci výchovného poradce a jeho zacílení na podporu rozvoje podnikavosti a samostatnosti při výběru vysoké školy. Významným příspěvkem bylo také vystoupení RNDr. Karolíny Houžvičkové - Šolcové z oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství MFF UK. Taktéž byly projednány možnosti další spolupráce s pražskými gymnázii.

Významným výstupem bylo shromáždění námětů na obsah dalších setkání:

  • Informace související se specifiky současných studentů gymnázií (generace Z) a jejich představami o další kariéře.
  • Možnosti kariérového poradenství a jeho využití v závěru středoškolského studia. Jak uplatnit kariérové poradenství na školách v zahraničí.
  • Sdílení zkušeností kariérových poradců na vybraných českých středních i vysokých školách, implementace kariérového poradenství do života školy.

Na semináři bylo přítomno: 21 účastníků, z toho 19 výchovných poradkyň gymnázií. Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A1.3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Zpráva ze semináře