Pozvánka na minikonferenci Podnikavost a kreativita ve školách - dovednosti pro 21. století


15. 03. 2023

Pozvánka na minikonferenci Podnikavost a kreativita ve školách - dovednosti pro 21. století

Zveme Vás na třetí tématické setkání projektu Krajského akčního plánování III Praha na téma Podnikavosti a kreativity ve školách.

V neustále se měnící společenské situaci, nástupu širokého užití AI a celé řady dalších nových výzev představují kreativita a podnikavost jedny z klíčových dovedností, které umožňují tvůrčí přístup k řešení problémů, řízení vlastního rozvoje, studia i kariéry a představují základ postoje k celoživotnímu učení. Tyto dovednosti jsou zásadní také pro budování schopnosti přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám, zároveň ale umožňují tyto podmínky ovlivňovat. Učitele vede kreativní myšlení k proměnám způsobu, jakým vzdělávají, u žáků posilují schopnost přebírat odpovědnost za své učení. Jakým způsobem mohou školy tyto dovednosti podporovat a rozvíjet, jak u svých žáků, tak mezi učiteli? V rámci minisetkání projektu Krajské akční plánování III v Praze promluví odborníci, budou představeny iniciativy, které se na školách těmto oblastem věnují, a především příklady dobré a inspirativní praxe z pražských středních škol.