Odborný týden pro žáky Gymnázia Arabská, zaměření Programování


V týdnu od 29. 1. 2018 do 1. 2. 2018 se v odborné učebně v areálu FIT ČVUT v Praze 6 konal Odborný týden pro žáky třídy 4. E, zaměření Programování. Tento cyklus přednášek byl realizován v rámci naplňování dílčího cíle A2.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), a to konkrétně ve vztahu k intervenci „Podpora polytechnického vzdělávání“. Konkrétně se jedná o naplnění dílčího kritéria „Navázat spolupráce při realizaci aktivit v oblasti polytechnického vzdělávání alespoň u 5 SŠ nebo VOŠ technického zaměření s VŠ. Zprávu o navázání spolupráce publikovat na webovém portálu KAP a využít jako příklad dobré praxe.“ Registrační číslo projektu KAP1: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Odborného týdne se zúčastnilo několik desítek posluchačů z Gymnázia Arabská.

Hlavním garantem byl Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. z FIT ČVUT.

 

Tematický plán na Odborný týden, zaměření Programování

Pondělí

Seznámení s učebnou; Práce v grafickém rozhraní; Administrátorský přístup a práce pod administrátorským účtem; Uživatelé a skupiny uživatelů, soubory definující uživatele – opakování; Administrace uživatelů v uniovém systému, nastavování politiky hesel, bezpečnost.

Úterý

Logické a fyzické systémy souborů, typy fyzických systémů souborů; Implementace souboru na úrovni metadat – opakování, princip systému souborů UFS; Virtuální disky, RAID; Systém souborů ZFS, výhody a nevýhody, princip implementace, praktické vytváření, testování, měření.

Středa

Vytváření skriptů v unixovém systému, principy programování v shellu, proměnné – opakování, příkaz test, podmíněný příkaz, cykly; Využívání skriptů v administraci systému, praktické příklady a vytváření skriptů na přidávání uživatelů.

Čtvrtek

Práce s textem, regulární výrazy, příkaz grep; Příkazy sed a awk – jednoduché konstrukce, textové transformace; Využití textových transformací při administraci systému, příklady skriptů. 

Fotodokumentace: