Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Frey services, s.r.o.


V rámci navázání partnerství s odborníky z řad zaměstnavatelů, kteří se budou podílet na výuce v rámci dalšího profesního rozvoje, bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi společností Frey services, s.r.o. a Střední školou – Centrem odborné přípravy technickohospodářské (COPTH).

Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Frey services, s.r.o. představuje dokument, jehož vizí je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie v automobilovém průmyslu.

Toto memorandum se uzavírá s cílem zajistit spolupráci obou aktérů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, autoopravárenství a autodiagnostice. Dál pak nastavit formy vzájemné spolupráce při podpoře a rozvoji středního technického školství za účelem sladění technického vzdělávání s požadavky trhu práce.

 Vzájemná spolupráce obou subjektů bude realizována v oblasti personální, materiální, výrobně-technické, vzdělávací a organizační.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A5.2 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, se záměrem podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.