KAP seminář


25. 10. 2019

KAP seminář

Tento seminář byl realizován v rámci napňování dílčího cíle A7.2 aktivit projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Seminář byl určen zejména pro školy bez zkušeností s evropskými projekty a mobilitami Erasmus+ a měl za cíl seznámit účastníky se všemi možnostmi projektů Erasmus+, objasnit nejen pozitivní, ale i možná rizika těchto projektů a podělit se o praktické zkušenosti.

Účastníky z více jak 30 pražských veřejných a soukromých škol po zahájení semináře Filipem Kuchařem z odboru školství a mládeže MHMP čekal tento program semináře:

-    s praktickými zkušenosti s mobilitami Erasmus+ přítomné seznámili žákyně VOŠZ a SZŠ z Prahy 1 s manažerkou mobilit na této škole, paní Evou Balíkovou a ze SOŠ Jarov na Praze 3 zástupce ředitele školy, pan David Fresar s manažerem mobilit, panem Pavlem Nohou;

-    následně Filip Kuchař zástupcům škol představil nabídku podpory hl. m. Prahy školám a zřizovatelům na území hl. m. Prahy při hledání spolehlivého zahraničního partnera pro mobility;

-    a pak již následovalo podrobné seznámení s programem Erasmus+, všech možností mezinárodní spolupráce a představení webového portálu pro vkládání žádostí od zástupců DZS

Seminář byl zahájen prezentací praktických zkušeností s projekty mobilit žákyněmi z VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6 na Praze 1, které se podělily se svými zkušenostmi jako první. Žákyně VOZŠ bez doprovodu pedagogického pracovníka absolvovali měsíční stáž v hlavním městě Dánska – Kodani. Během měsíční stáže v laboratořích Technické školy Next pracovaly společně v mezinárodním týmu na zadaných úkolech v anglickém jazyce. Ve volném čase pak měli příležitost ke kulturnímu poznání. Žákyně SOZŠ v doprovodu pedagogického pracovníka absolvovali stáž na SOŠ Chemická – Bratislava. Obě prezentace žákyň poskytli účastníkům semináře zajímavý vhled do mobilit z pohledu účastníků a byli tak velmi příjemným startem. Žákyně pak své vystoupení ukončily shrnutím co jim možnost zahraniční stáže nejvíce přinesla. Nejčastěji bylo slyšet, že díky zahraničním odborným stážím byly podpořeni v profesním a odborném růstu (jiné postupy, technologie, materiály, pracovní tempo), ve zlepšování jazykových kompetencích, v rozšíření obzorů (nové prostředí, kultura, zvyklosti, spolupracovníci), v osobnostním rozvoji (samostatnost, flexibilita, práce v týmu), v navázání nových mezilidských vztahů a kontaktů a výhodu vidí i ve zvýhodnění při plánovaném uplatnění na zahraničním trhu práce díky získání Europass Mobility. Blok prezentací z VOŠZ a SOZŠ Alšovo nábřeží zakončila paní Eva Balíková, která se podělila o zkušenosti s mobilitami Erasmus+ z pohledu manažerky a koordinátorky těchto projektů. Provedla účastníky hlavními kroky od fáze přípravy projektu až po fázi realizace samotné mobility, která bude čekat každou školu po schválení a je stejně náročná jako období podání žádosti. Byla zde zmíněna důležitost nalezení spolehlivého partnera, který je schopný žáky přijmout, ale i další rizika a přínosy pro školu, studenty a učitele, kde nejvíce důrazu bylo kladeno na vysokou časovou a administrativní zátěž, ale také, že mobility jsou velmi dobrým prostředkem pro zviditelnění školy a individuální rozvoj jak studentů, tak i učitelů.

Jako druhá instituce, která se podělila o své bohaté zkušenosti, byla Střední odborná škola Jarov, která se svými více jak 170 vyslanými studenty patří mezi nejaktivnější střední školy v oblasti evropských mobilit v ČR. Pan David Fresar se s účastníky podělil zejména o zkušenosti z administrativní stránky věci řízení mobilit. Pro podání žádosti je nezbytné mít jasnou vizi a cíl, prověřené partnerské organizace, aktivně zapojené vedení školy, fungující realizační tým a technické a administrativní zázemí. Pro program samotné mobility je nezbytný přesný́ a podrobný́ harmonogram stáže, pracovní aktivity žáků dle vypracované JVU, povinná administrativa a formální výstupy mobility, odborné exkurze v rámci jejich profese, výlety či návštěvy a volnočasové aktivity (společné – fakultativně nebo individuální). Pan Pavel Noha se jako častý doprovodný pedagogický dozor podělil se všemi náležitostmi spojenými s touto rolí doprovodné osoby, kde byla zmíněna široká škála rolí, která tato osoba po dobu stáže musí plnit. SOŠ Jarov si v průběhu let ověřila následující pozitiva. Možnost podpořit nadané žáky školy (100% krytí všech nákladů mobilit). Nezanedbatelné PR pro školu (web, DOD, Schola Pragensis, atd.). Zvýšení atraktivity školy pro žáky, budoucí zájemce o studium i partnery. Možnost komparace a získání zkušeností pro rozvoj vzdělávacího procesu. Mezi rizika patří velká časová náročnost na přípravu i vlastní průběh, vhodný́ výběr žáků i pedagogů, nebezpečí možných stížností (žáků či zákonných zástupců), rozšířená kontrolní činnost vůči škole.

Po praktických zkušenostech dvou škol pan Filip Kuchař z MHMP představil nabídku podpory hl. m. Prahy školám a zřizovatelům při hledání zahraničního partnera pro mobility. Díky znovuobnovenému členství Prahy v pracovní skupině vzdělávání organizace evropských měst EUROCITIES, má Praha možnost zajistit školám i MČ propojení až do 62 partnerských měst. Za krátkou působnost v této skupině, se již podařilo propojit MČ P16 s městem Oslo pro inspirativní výlet ředitelů základních škol, zorganizovat poznávací inkluzivní autobus do města Lipsko, zajistit spolupráci ve výměně zkušeností v oblasti rozvoje programu leadership s městem Antverpy a v letošním roce nás díky EUROCITIES čekají 2 aktivity zaměřené na výměnu dobré praxe a síťování ředitelů středních škol s městy Berlín a Mnichov. Mimo EUROCITIES Praha byla účastníkům představena nové možnosti získání garantovaných partnerů pro odborné školy a to díky vstupu do evropské asociace zaměřené na podporu školství, XARXA FP, která se zaměřuje výhradně na odborné vzdělávání. Díky této asociaci, by od února 2019 měla mít Praha přístup k databázím ověřených partnerských odborných škol 29ti evropských měst. Do spolupráce v rámci Xarxa FP budou školy vybírány tak, aby Praha naplnila kvalitativní požadavky této organizace. Základem musí být v první řadě ochota školy být aktivním partnerem nejen při vysílání svých žáků a učitelů, ale i při přijímání zahraničních mobilit. Rozvíjení dobrých vztahů a spolupráce mezi všemi pražskými školami díky Krajskému akčnímu plánu vzdělávání otevřelo možnost zapojení se do tohoto sdružení i soukromým školám.

Posledním a hlavním bodem programu byla prezentace od DZS, příspěvkové organizace, zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která administruje programy zaměřené na oblast formálního a neformálního vzdělávání. Kolegyně z DZS účastníkům v obsáhlé prezentaci popsaly možnosti projektů mobilit v rámci školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, tak i projekty spolupráce a strategických partnerství. Kromě programových možností byly prezentovány i hodnotící kritéria a přihlašovací postupy. Mimo programu Erasmus+ byly probrány i možnosti programu eTwinning, který podporuje online spolupráci škol a je tak vhodným nástrojem pro navazování mezinárodních partnerství Posléze byl popsán i evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání – ECVET. V průběhu prezentace měli účastníci možnost klást otázky, na které kolegyně z DZS měly vždy připravenou odpověď.

Prezentace ke stažení zde:

http://skoly.praha.eu/88385_KAP-seminar-Poznejte-moznosti-zahranicnich-mobilit