JOB DAY 2019


Dne 1. března 2019 se v aule Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní (VOŠSP), nacházející se v Jasmínové ulici v Praze 10, konalo setkání potenciálních zaměstnavatelů a studentů VOŠSP, jakož i studentů jiných středních odborných škol s podobným zaměřením.  Akce se zúčastnili též pedagogové VOŠSP i jiných škol. Celkem se této akce zúčastnilo více než 250 osob. 

Cílem akce bylo především nabídnout absolventům studijních programů Sociální práce/Sociální pedagogika zaměstnání/brigádu, dále posílit spolupráci partnerů zajišťujících praxe pro studenty a školy a navázat spolupráce s novými partnery. Akce byla cílená též na posílení odborných znalostí studentů a na rozvoj jejich kompetencí v oblasti komunikativní, organizační a řídící. V neposlední řadě tato akce vedla k navázání spolupráce s jinými školami a k podpoře spolupráce jiných škol se sociálními partnery VOŠSP.

 

PROGRAM akce JOB DAY 2019

 

7,50 – 8,10                 příchod zástupců jednotlivých zařízení (přivítání, posezení u kávy, příprava stanovišť)

8,20 – 8,30                 zahájení akce   

8,30 – 9,40                 prezentace vybraných účastníků

9,40 – 11,40               individuální konzultace u stánků, tematické workshopy

11,40 – 11,50              ukončení oficiální části akce

11,50-13,00                neformální setkání odborných účastníků s pedagogy VOŠSP a zúčastněných škol (kulatý stůl, reflexe akce,

                                   neformální posezení)
                                

Na akci navázaly semináře k odborné praxi, kde byla provedena reflexe a kontrola úkolů plněných studenty.

Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle  A1.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.