Informace k tvorbě Školské inkluzivní koncepce v krajích


Česká republika trpí vysokou nerovností v přístupu ke vzdělání. V českém vzdělávacím systému jsou děti v útlém věku rozřazovány do různých typů škol a tříd, které do značné míry předurčují jejich další vzdělávací i profesionální dráhy. Tento systém znevýhodňuje především žáky z jiných etnických skupin, sociálně slabých rodin či děti zdravotně postižené (tedy děti se speciálními vzdělávacími  potřebami), které příliš často končí ve školách s omezeným rozsahem učiva a později nemohou najít uplatnění na trhu práce. 

Nadace Open Society Fund Praha proto v roce 2011 zahájila projekt ŠIKK (Školské inkluzívní koncepce kraje), v rámci kterého spolupracuje s vybranými krajskými úřady v České republice. V úzké spolupráci s krajskými úředníky, přizvanými experty a pracovníky vzdělávacích institucí pomáhá v kraji vytvořit lokální inkluzivní strategii a posléze zavést do praxe jednotlivá opatření, jež pomohou integrovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol.

V současnosti dochází k tvorbě aktuálních Školských inkluzivních koncepcí v krajích (ŠIKK). Hlavní město Praha ve spolupráci s kraji pracuje také na tvorbě na tvorbě ŠIKK a z této oblasti přinášíme několik zásadních informací a podkladových materiálů.

Dne 12.3.2018 v Praze představila Mgr. Markéta Fišarová, expertka na spolupráci s kraji, ORP a MAS z odboru pro sociální začleňování, základní informace a metodická východiska pro tvorbu ŠIKK. Její prezentaci naleznete mezi dokumenty ke stažení na http://www.kap-praha.cz/dokumenty/1544102522-skolni-inkluzivni-koncepce-kraje-sikk.pdf.

Ve středu 19.9.2018 pak proběhlo ve spolupráci Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze a Hospodářské komory hlavního města Prahy setkání realizátorů krajských Školských inkluzivních krajských koncepcí v prostorách HKP.

Setkání realizátorů ŠIKK bylo zahájeno vystoupením Ing. Jaromíra Nebřenského, hlavního analytika Oddělení statistických výstupů a analýz MŠMT, který pohovořil o možnostech poskytnutí dat realizátorům ŠIKK od MŠMT. Ing. Nebřenský se mimo jiné detailně zabýval přehledem dat pro MAP.

Dále vystoupili Mgr. Vladislav Günter, zástupce manažera projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - APIV B a Mgr. Tomáš Machalík, Ph. D, projektový manažer projektu APIV B s tématem „Kritéria hodnocení ŠIKK“ (viz prezentace „ŠIKK a projekty NIDV“ uveřejněná mezi dokumenty ke stažení na http://www.kap-praha.cz/dokumenty/1544102436-skolske-inkluzivni-koncepce-kraju-&-projekty-nidv.pptx)

 

Oba pracovníci projektu APIV B představili hodnotící systém ŠIKK a zaměřili se především na otázky, kdo v systému figuruje a proč a jak má probíhat hodnocení ze strany členů odborné platformy APIV. V rámci diskuse byly některé nejasné dílčí popisy/návody k vybraným kritériím rovnou upraveny dle připomínek.

Zástupci APIV též objasnili roli krajských metodiků APIV a míru jejich podpory vznikajícímu dokumentu.  Bylo zdůrazněno, že metodici APIV mají být primárně zapojeni do pracovních skupin, které se tvorbou ŠIKK zabývají, avšak obsahově mohou pouze konzultovat kritéria týkající se cílových skupin a klíčových aktérů (s nimiž v rámci projektu APIV B programově pracují). Krajští metodici APIV nejsou metodiky či hlavními hybateli celé koncepce. Také jejich vyjádření pro hodnotící komisi budou primárně reflektovat míru zapojení relevantních aktérů a zohlednění potřeb cílových skupin, nebudou vyjádřeními ke kvalitě dokumentu jako celku.

Pracovníci ŠIKK dále v rámci diskuse uvedli, že „zapojení relevantních aktérů“ neznamená faktické zapojení všech do tvorby dokumentu, nýbrž jejich zohlednění (v závislosti na kvalitě a dopadu jejich aktivit v realitě daného kraje). Podobně je potřeba podle nich postupovat i v případě cílových skupin. Nemusí být nutně uspokojovány potřeby všech cílových skupin, ale především těch prioritních. Důležité je zdůvodnění, proč uspokojovat právě tyto cílové skupiny.

Dalším bodem programu byl příspěvek Mgr. Martina Úlovce, hlavního analytika projektu P-KAP (NÚV), na téma Možnosti poskytnutí dat pro tvorbu koncepce od P-KAP. Obsahem tohoto příspěvku byl přehled datových výstupů / podkladů, které budou distribuovány do jednotlivých krajů.

Přehled datových výstupů ze strany P-KAP obsahuje jednak výstupy z druhé vlny dotazníkového šetření mezi SŠ a VOŠ (probíhá v termínu říjen - listopad 2018), které bylo zároveň rozšířeno o témata předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu nadaných / mimořádně nadaných žáků. Dále obsahuje aktualizovaná regionálně specifická data (obsahují základní statistické přehledy za jednotlivé kraje, informace o struktuře pracovní síly a obecné míře nezaměstnanosti na trhu práce, informace o vývoji počtu / podílu žáků vstupujících do střední úrovně vzdělávání a počtu / podílu absolventů, informace o míře nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých krajích). Další datové výstupy zahrnují data z nově nastaveného monitoringu předčasných odchodů ze vzdělávání, který běží ve spolupráci s Odborem 65 MŠMT a CZVV. V rámci jednání bylo dohodnuto, že tyto výstupy ze SŠ a VOŠ připravované Odborem 65 MŠMT budou do krajů distribuovány prostřednictvím projektu P-KAP.

Další příspěvek se týkal možností další spolupráce při tvorbě ŠIKK a přednesla ho Mgr. Markéta Fišarová, expertka na spolupráci s kraji, ORP a MAS z Agentury pro sociální začleňování (ASZ). Nabídla možnost dobrovolné konzultace ŠIKK před oficiálním schválením kraje, a to za následujících podmínek: konzultaci poskytne trojčlenný tým ASZ (expert na vzdělávání, expertka na KAP, metodik RC nebo KIV), na konzultaci je potřeba se objednat minimálně měsíc předem a nejpozději 14 dní před konzultací zaslat dokumenty k prostudování, přičemž kontaktní osobou pro dohodu konzultací je Markéta Fišarová. Součástí osobní konzultace bude zápis, který vytvoří tým ASZ.

Součástí setkání realizátorů ŠIKK byl také komentář Mgr. Evy Filipové z České školní inspekce (ČŠI), která uvedla následující: ČŠI realizuje certifikované testování výsledků žáků v testovací platformě InspIS SET a kraj je jediným typem zřizovatele, který má jak přístup k výsledkům hodnocení podle kriteriálního rámce, tak k výsledkům certifikovaného testování škol (týká se škol, které zřizuje, u ostatních vidí agregované výsledky za kraj). Vlastní výsledky má k dispozici každá škola, ČŠI nesmí poskytovat výsledky jednotlivých škol dalším subjektům. V případě zájmu může ale kraj po dohodě se školami realizovat v rámci InspIS SET necertifikované testování. Za tímto účelem může ČŠI zástupce krajem nominovaných škol v práci s testovacím portálem proškolit (řada škol má již portálem InspIS SET zkušenosti a využívá databázi uvolněných úloh z mezinárodních šetření ve výuce nebo pro účely autoevaluace). Podrobnosti ohledně proškolení je nutno domluvit individuálně za každý kraj. Je však nutno zdůraznit, že v rámci necertifikovaného testování budou školy testy realizovat v chráněném prostředí modulu pro školy, a zda poskytnou výsledky testu je pouze na jejich dobrovolnosti.

ČŠI aktuálně v jednotlivých krajích realizuje formou mobilních center vzdělávání zaměřené na využití didaktického potenciálu uvolněných testových úloh z mezinárodního šetření PISA 2015 a TIMMS 2015 - také v systému InspIS. Je tedy možné vybrané školy vybídnout k tomu, aby se jejich zástupci vzdělávání zúčastnili a s prací v systému včetně využití databáze úloh a testů se blíže seznámili.

 

Uveřejněním tohoto článku je naplňováno následující kritérium dílčího cíle A6.1 Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze: „Zajistit průběžné zveřejňování relevantních informací o inkluzivním vzdělávání v kraji HMP na webovém portálu KAP, a to minimálně 1x ročně. Aktivita bude realizována v rámci zkvalitnění komunikačních mechanismů mezi školami a rodiči a mezi školami a školskými poradenskými zařízeními.“ 

fotodokumentace: