„Podpora tvorby výukových materiálů pro občanské vzdělávání formou nákupu učebnic“


Celoživotní vzdělávání představuje každé studium během života a je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností nad rámec počátečního vzdělávání. V rámci podpory této oblasti se ZUŠ Hostivař zapojila do podpory nákupu výukových materiálů a dalších výukových pomůcek pro občanské vzdělávání. V této oblasti se ZUŠ Hostivař stala koordinátorem i pro další zapojené školy HMP. Ředitelé pražských ZUŠ byli na schůzce AZUŠ ČR HMP dne 18. 1. 2019 informováni o možnosti zapojení do podpory škol, realizující celoživotní vzdělávání (na pražských ZUŠ je uskutečňováno vzdělávání seniorů, zejména  na Akademiích umění a kultury). Na schůzce byl proveden i výběr zájemců, včetně případných náhradníků.

Nákup veškerých materiálů byl finančně podpořen ze strany Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze v rámci naplňování dvou kritérií dílčího cíle A5.3 v rámci intervence „Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje“

Podporu zajišťuje Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Zpráva ke stažení zde