Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy (PSV)

Pracovní skupina Vzdělávání hl. m. Prahy je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů pro oblast vzdělávání, která je složena z klíčových aktérů, ovlivňujících tuto oblast na území hlavního města Prahy.

Ve spolupráci s realizačním týmem KAP plní Pracovní skupina Vzdělávání hlavního města Prahy následující role:

  • mapuje situaci a potřeby území a škol (z pohledu území), vzdělávacího systému a trhu práce a zaměstnavatelů (potřeby trhu práce);
  • vyhodnocuje potřeby škol z hlediska vydefinovaných priorit dalšího rozvoje z pohledu území;
  • projednává návrhy předložené (členy Pracovní skupiny Vzdělávání, realizačním týmem KAP, odbornými minitýmy nebo odborným garantem) směřující k naplnění priorit daného území;
  • projednává prioritizaci potřeb ve spolupráci s realizačním týmem KAP, a to na základě předaných agregovaných informací ze škol, příp. z předaného metodického doporučení MŠMT, a to včetně relevantních dat pro KAP z MŠ a ZŠ;
  • projednává a schvaluje povinná témata pro potřeby Operačního programu výzkumu, vývoje a vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu;
  • Pracovní skupina Vzdělávání je průběžně informována o přípravě a realizaci tvorby KAP realizačním týmem projektu;
  • Pracovní skupina Vzdělávání odsouhlasuje Rámec pro podporu infrastruktury a investic;
  • Pracovní skupina Vzdělávání předkládá Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh KAP, opatřený podpisovou doložkou odborného garanta.
  • Schází se minimálně dvakrát ročně.

Složení Pracovní skupiny Vzdělávání hlavního města Prahy

Pracovní skupina Vzdělávání je složena v rámci území hl. m. Prahy v následujícím zastoupení:

Povinní členové Pracovní skupiny Vzdělávání
Odborný garant KAP   1
Zástupce NIDV – garant MŠMT za oblast DV PP  NIDV  1
Zástupci realizačního týmu KAP hlavní manažer projektu, koordinátor tvorby KAP, odborník na komunikaci se školami 3
Zástupci jednotlivých typů zřizovatelů škol ‐ SŠ a VOŠ vč. soukromých a církevních Asociace ředitelů gymnázií; Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory; Asociace středních průmyslových škol ČR; Asociace středních obchodních akademií České republiky; Asociace základních uměleckých škol ČR; Sdružení učňovských zařízení; Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska; Asociace ředitelů církevních škol; Společnost pro předškolní výchovu; Asociace ředitelů základních škol ČR; Asociace vyšších odborných škol   11
Vedení škol/vybraní učitelé, zástupci jednotlivých typů škol – MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ bez rozdílu zřizovatele Asociace speciálních pedagogů; Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd; Zástupce za učitele středních škol 3
Zástupci VŠ a výzkumu v kraji České vysoké učení technické; Vysoká škola ekonomická; Vysoká škola chemicko‐technologická v Praze; Universita Karlova – FSV; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR 5
Zástupce garanta MAP    1
Zástupci klíčových zaměstnavatelů – výběr územně specifický Dopravní podnik hl. m. Prahy; Metrostav, a.s. 2
Zástupci profesních komor a asociací (sektorové dohody) – výběr územně specifický Hospodářská komora hl. m. Prahy; Svaz průmyslu a dopravy České republiky; Klub zaměstnavatelů, o.p.s.; Českomoravská konfederace odborových svazů; Česká školní inspekce 5
Zástupce organizací zájmového vzdělávání Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy  1
Zástupce organizací neformálního vzdělávání EDUin, o.p.s.  1
Lokální konzultant/i ASZ – pokud působí v území Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR  1
Zástupce v oblasti regionálního rozvoje reprezentující odborníka v oblasti socioekonomického rozvoje území Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy  1
Zástupce/i Úřadu práce ČR Úřad práce ČR – Praha  1
Další nepovinní členové Pracovní skupiny Vzdělávání
Předseda Pracovní skupiny Vzdělávání Radní s kompetencí školství HMP 1
Místopředseda Pracovní skupiny Vzdělávání Ředitelka Odboru školství a mládeže  MHMP 1
Zástupce za zřizovatele škol hl. m. Prahy Předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 1
Odbor Fondů EU MHMP     1
Celkový počet členů:   41

Odborné Minitýmy a jejich složení

1. Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

2. Podpora podnikavosti a rozvoj kariérového poradenství

3. Podpora inkluze