Zelená pro vzdělávání seniorů


04. 02. 2020

Zelená pro vzdělávání seniorů

Oblast edukace seniorů je neobyčejně široká a netvoří žádný jednotný a vzájemně provázaný systém. Obecně může mít charakter neprofesního všeobecného seniorského vzdělávání např. výuka počítačové gramotnosti, cizích jazyků, trénování paměti apod. Stejně tak může mít i podobu inovace odborných znalostí a dovedností, kdy je cílem vzdělávání rozvoj nebo udržení kvalifikace s cílem dosáhnout (re)aktivizace seniorů. 

V této oblasti se do projektu zapojila Akademie řemesel Praha - Střední škola technická jakožto Centrum celoživotního učení.  V rámci projektu došlo k realizaci řady kruhů a workshopů např. Počítačový vzdělávací kurz, Tablety a chytré telefony (workshop), Košíkářství z pedigu (workshop), Paličkování (workshop), Tvorba rodokmenu (workshop), Plavání (sportovní kurz), Kurz angličtiny (vzdělávací kurz), Jóga (sportovní kurz) a Klub šikovných rukou (workshop). Výše uvedená škola má dlouhodobé zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých vš. organizování rekvalifikačních kurzů. více na:

https://www.zelenypruh.cz/aktuality/pokracujeme-v-projektu-zelena-pro-vzdelavani-senioru 

Pořádání workshopů a vzdělávacích akcí pro seniory v oblasti celoživotního vzdělávání bylo uskutečněno v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hlavním městě Praze v rámci naplňování kritéria dílčího cíle A5.1 v rámci intervence „Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje“. Podporu zajišťuje Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.