Rozvíjíme důležité občanské kompetence


21. 09. 2019

Rozvíjíme důležité občanské kompetence

Klíčové kompetence jsou v evropském rámci pojímány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu a definovány jako kompetence, které všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život. V návaznosti na tyto klíčové kompetence v rámci celoživotního vzdělávání (v souladu s Evropským referenčním rámcem) byly uspořádány vzdělávací akce a workshopy. V této oblasti se do projektu zapojila Akademie řemesel Praha - Střední škola technická jakožto Centrum celoživotního učení. Škola má dlouhodobé zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých vš. organizování rekvalifikačních kurzů např. Drobné řemeslné opravy - workshop, Ping pong - sportovní kurz, Vzdělávací kurz angličtiny, Svářečské kurzy, Začínáme s iPadem - workshop více na:

https://www.zelenypruh.cz/aktuality/dalsi-vzdelavani-dospelych-nabidka-novych-kurzu-v-obdobi-leden-brezen-2020 

Aktivity tj. pořádání workshopů a ostatních vzdělávacích akcí v oblasti celoživotního vzdělávání byly realizovány v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hlavním městě Praze v rámci naplňování kritéria dílčího cíle A5.1 v rámci intervence „Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje“. Podporu zajišťuje Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.