KAP je zaměřen na tvorbu plánu směřujícího ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Klíčová témata byla vybrána s ohledem na to, že mohou být svým konkrétním zaměřením územně specifická.

Povinná témata:

 • rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity
 • polytechnické vzdělávání
 • podpora odborného vzdělávání  a spolupráce škol se zaměstnavateli
 • kariérové poradenství
 • podpora čtenářské gramotnosti
 • podpora matematické gramotnosti
 • rozvoj potenciálu každého žáka
 • podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

Tato témata jsou v projektu realizována prostřednictvím tematických platforem.

Platforma 1: Proměna obsahu a způsobu vzdělávání

Témata/obsah:

● propojování formálního vzdělávání s neformálním a zájmovým vzděláváním, spolupráce s partnery ve vzdělávání (knihovny, galerie, muzea, apod.)
● podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání
● sjednocení a provázání vertikálních a horizontálních akčních plánů, strategický management na všech úrovních vedoucí k podpoře na kompetence orientovaného způsobu vzdělávánídemografické predikce, predikce vzdělanosti, zaměstnanosti, trhu práce

● spolupráce s MAP ( ZŠ - SŠ a přechody mezi nimi)

● tematická setkávání škol, předávání dobré praxe a sdílení zkušeností

Tato zastřešující platforma řeší průřezová témata KAP III proměna obsahu a způsobu vzdělávání, podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání a spolupráce ZŠ - SŠ, SŠ – VŠ (viz. Postupy KAP III, kap. 3) a zajišťuje jejich naplňování/realizaci ve všech klíčových tématech KAP III. Zároveň reflektuje Strategický cíl 1 Strategie 2030 - zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život tím, že řeší proměnu postavení formálního vzdělávání a nutnost transformace vzdělávacího prostředí, obsahů a jejich předávání s důrazem na rozvoj kompetencí a pochopení souvislostí a provázaností na všech úrovních.

Platforma 2: Rozvoj potenciálu každého žáka

Témata /obsah:

 • rozvoj potenciálu každého žáka /dítěte/ studenta / účastníka formálního, neformálního a zájmového vzdělávání (podpora individualizace výuky a vyššího využívání didaktických postupů umožňujících vzdělávání heterogenních kolektivů)
 • společné vzdělávání včetně podpory nadaných žáků a žáků s OMJ
 • rozvoj aktivit Kampusu Hybernská
 • formativní hodnocení
 • wellbeing (osobnostní a sociální výchova a vzdělávání, klima školy) v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví do 2030
 • občanské vzdělávání

Platforma 2 zajišťuje naplňování/realizaci průřezového tématu snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání, dostupnost, inkluzivní (společné) vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, naplňování cílů společného vzdělávání, rozvoj kompetencí pedagogů v oblastech, které směřují ke schopnosti vzdělávat různorodé kolektivy dětí a rozvíjet potenciál dětí/žáků/studentů se sociálním a jiným znevýhodněním (Postupy KAP III, kap.3). Zároveň jsou témata v souladu se Strategickým cílem 2 Strategie 2030 - snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Platforma 3: Rozvoj gramotností

Témata /obsah:

 • čtenářská gramotnost
 • matematická gramotnos
 • digitální a informační gramotnost (mediální, datová, kyberbezpečnost)

Platforma 3 zároveň zajišťuje realizaci průřezového tématu digitální kompetence ve všech klíčových tématech KAP III.

Tematická platforma 4: Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity

Témata / obsah:

 • pilíře KP - informace, vzdělávání (kompetence, kariéroví poradci),
 • sebepoznání
 • podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity (PIK) na školách
 • rozvoj Centra podpory podnikavosti
 • finanční gramotnost (součást kompetence k podnikavosti podle evropského rámceEntreComp)

Platforma 5: Polytechnické vzdělávání (technické, přírodovědné a environmentální obory)

Témata /obsah:

 • technické obory
 • přírodovědné obory
 • STEM koncept (STEAM, STREAM, 4C)
 •  environmentální (udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomika atd.), jedná se o jedno z prioritních témat HMP pro další období. Z tohoto důvodu bude vrámci platformy ustanoven garant pro udržitelný rozvoj

Platforma 6: Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Témata /obsah

 • podpora a rozvoj odborného vzdělávání
 • spolupráce škol se zaměstnavateli (včetně prvků duálního vzdělávání v SOV)
 • spolupráce středních škol s VŠ
 • rozvoj oborové soustavy (s ohledem na připravované inovace oborové soustavy a revize RVPSOV)